Skip to content

Taekwon-Do

ITF Taekwon-Do has 24 patterns:

Color Belt Patterns: Black Belt Patterns:
Saju-Jirugi (Fundamentals)
Saju-Makgi (Fundamentals)

Choon-Ji (19 Movements)
Dan-Gun (21 Movements)
Do-San (24 Movements)
Won-Hyo (28 Movements)
Yul-Gok (38 Movements)
Joong-Gun (32 Movements)
Toi-Gye (37 Movements)
Hwa-Rang (29 Movements)
Choong Moo (30 Movements)

Kwang Gae (39 Movements)
Po-Eun (36 Movements)
Ge-Baek (44 Movements)
Eui-Am (45 Movements)
Choong-Jang (52 Movements)
Juche (45 Movements)
Sam-il (33 Movements)
Yoo-Sin (68 Movements)
Choi-Yong (46 Movements)
Yon Gae (49 Movements)
Ui-Ji (42 Movements)
Moon-Moo (61 Movements)
So-San (72 Movements)
Se Jong (24 Movements)
Tong il (56 Movements)